RE-BO d.o.o.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
top_6.jpg

Skladišča nevarnih tekočin - Pogosta vprašanja natisni

1. Kaj je skladišče nevarnih tekočin?

Skladišče je postrojenje za skladiščenje nevarnih tekočin, ki ga upravlja isti upravljavec in ga na istem kraju sestavljajo ena ali več skladiščnih posod, cevovodi, oprema za polnjenje in praznjenje ter druga oprema, namenjena za premeščanje nevarnih tekočin v skladišču.

2. Katere so nevarne tekočine?

Po veljavni uredbi so nevarne tekočine tiste tekočine, ki so v skladu s predpisom, ki ureja kemikalije, razvrščene in označene kot nevarne kemikalije. V pripravi je sprememba uredbe, v kateri bo predvidoma ta pojem bolj natančno opredeljen.

3. Kaj se razume pod zmogljivost skladišča?

Zmogljivost skladišča je največja količina nevarnih tekočin v m3, ki se lahko skladišči hkrati v vseh skladiščnih posodah skladišča in je enaka vsoti nazivnih prostornin vseh skladiščnih posod, ki sestavljajo skladišče.

4. Nad katerim volumnom posod/skladišča veljajo zahteve uredbe?

Zahteve kako morajo biti skladišča urejena skladno z uredbo veljajo za volumne večje od 1 m3 (6. člen 3.odst.).

5. Kdo izvaja kontrolo nad stanjem skladišč nevarnih tekočin?

Za skladišča z zmogljivostjo nad 40 m3 opravljajo kontrole predpisanih ukrepov izvajalci preverjanja, ki so akreditirani kot kontrolni organi skladno z SIST EN ISO/IEC 17020. Kontrole izvajanja Uredbe pa opravlja inšpektorat, pristojen za varstvo okolja. Inšpektorji izdajajo ureditvene odločbe tudi za skladišča, ki so manjša od 40 m3, saj zahteve uredbe veljajo nad 1 m3.

6. Za katera skladišča mora imeti izdelan načrt za ravnanje z nevarnimi tekočinami?

Uporabnik mora imeti izdelan načrt za ravnanje z nevarnimi tekočinami za skladišča z zmogljivostjo večjo od 10 m3.

7. Ali so z uredbo predpisane tudi kazni?

Kazni so za upravljavca - pravno osebo med 4.000 € in 30.000 €, za odgovorno osebo upravljavca pa med 1.300 € in 4.100 €. Največja je kazen v primeru iztekanja, ko je poleg kazni potrebno plačati vse nastale stroške za sanacijo stanja pred iztekanjem. Ti stroški so lahko nepredstavljive višine.